بخش برق
1396/11/17 14:51:26
آتش سوزی در ساختمان شرکت تولید برق حرارتی- 17 بهمن ماه 96
  • خبرنگار: کامیار موسایی
  • سردبیر: امیر جعفری آزاد